Авіаційна безпека

1.Загальні положення

Управління системою авіаційної безпеки (далі – Управління) є структурним підрозділом Державної авіаційної служби України (далі – Державіаслужба), який безпосередньо підпорядковується Голові Державіаслужби.

2.Основні завдання Управління

2.1. Реалізація єдиної державної політики у сфері авіаційної безпеки (далі – АБ), захисту цивільної авіації (далі – ЦА) від актів незаконного втручання (далі – АНВ) та кіберзагроз.

2.2. Розробка та введення правил, практики і процедур для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання з урахуванням аспектів безпеки, регулярності і ефективності польотів.

2.3. Підготовка проектів законодавчих та нормативно-правових актів щодо реалізації державної політики і планування у сфері авіаційної безпеки.

2.4. Здійснення державного нагляду за забезпеченням авіаційної безпеки суб’єктами авіаційної діяльності (у тому числі іноземними – на території України та українськими – за межами України), їх захистом від актів незаконного втручання у відповідності до Державної програми контролю якості забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації.

2.5. Проведення аналізу і оцінки загроз та ризиків цивільній авіації.

2.6. Забезпечення оперативного реагування на всі посилення загроз безпеці.

2.7. Планування та реалізація запобіжних заходів протидії АНВ та кіберзагроз в діяльність ЦА.

3.Склад Управління

3.1. Управління складається з наступних відділів:

– відділ аналітичного забезпечення;

– відділ контролю якості авіаційної безпеки;

– відділ нормативного забезпечення;

– відділ підготовки з авіаційної безпеки.

4.Основні завдання відділу аналітичного забезпечення

 • Реалізація єдиної державної політики у сфері авіаційної безпеки (далі – АБ) в частині аналітичного забезпечення стану АБ для підвищення ефективності виконання вимог Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21.03.2017 № 1965-VIII (далі – ДПАБЦА).
 • Оцінка та аналіз стану забезпечення АБ суб’єктів авіаційної діяльності, виявлення напрямків із забезпечення АБ суб’єктів авіаційної діяльності, що потребують покращення, а також надання рекомендацій щодо покращення стану АБ.
 • Виявлення напрямків із забезпечення АБ, які потребують коригуючих дій, у тому числі внесення змін до Повітряного кодексу України, ДПАБЦА, Програми контролю якості безпеки авіаційних суб’єктів, інших нормативно-правових актів з питань АБ та/або засобів їх реалізації.
 • Подання пропозицій щодо удосконалення заходів, правил та процедур АБ з метою підвищення рівня забезпечення АБ в Україні.
 • Аналіз та оцінка інформації щодо загроз АБ ЦА, забезпечення відповідності заходів АБ рівню та характеру загроз і ризиків, а також надання пропозицій щодо запровадження додаткових заходів АБ, у разі необхідності.
 • Забезпечення своєчасного та ефективного виконання суб’єктами авіаційної діяльності коригуючих дій з метою усунення недоліків, виявлених під час здійснення заходів контролю якості АБ.

5.Основні завдання відділу контролю якості авіаційної безпеки

 • Реалізація єдиної державної політики у сфері забезпечення АБ щодо контролю якості впроваджених заходів з АБ з метою ефективного захисту ЦА від АНВ.
 • Здійснення державного нагляду за виконанням суб’єктами авіаційної діяльності вимог ДПАБЦА, інших нормативно-правових актів з АБ, а також перевірка ефективності здійснення заходів АБ суб’єктами авіаційної діяльності.
 • Оцінка стану забезпечення АБ суб’єктів авіаційної діяльності, визначення рівня відповідності заходів АБ вимогам ДПАБЦА, інших нормативно-правових актів з АБ.
 • Виявлення недоліків щодо забезпечення АБ суб’єктами авіаційної діяльності, забезпечення їх своєчасного усунення, виявлення напрямків із забезпечення АБ, що потребують покращення, та надання суб’єктам авіаційної діяльності рекомендацій щодо покращення стану АБ.
 • Забезпечення розроблення, впровадження, у разі необхідності внесення змін, а також виконання Програми контролю якості безпеки авіаційних суб’єктів.
 • Участь у сертифікації служб авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності, сертифікації з питань АБ суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності.
 • Проведення на постійній основі загальної оцінки загроз та ризиків в галузі авіаційної безпеки  цивільної авіації у межах території України та під час виконання польотів і базування українських експлуатантів за кордоном, а також розроблення та запровадження додаткових заходів АБ для зниження ризиків скоєння АНВ.
 • Організація та здійснення взаємодії в межах повноважень з органами державної влади, правоохоронними органами України та суб’єктами авіаційної діяльності.
 • Участь у координації міжнародної діяльності, міжнародному співробітництві та інформаційному обміні з питань забезпечення АБ.
 • Надання пропозицій щодо внесення змін до Повітряного кодексу України, ДПАБЦА, інших-нормативно правових актів з АБ, а також Керівництва державного інспектора Управління на підставі результатів здійснених заходів контролю якості АБ.
 • Забезпечення запобігання витоку відомостей, що становлять державну таємницю та публічної інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, яка стала відома під час виконання функцій та завдань покладених на відділ та Управління.

6.Основні завдання відділу нормативного забезпечення

 • Реалізація єдиної державної політики у сфері АБ щодо нормативного забезпечення ефективного виконання вимог ДПАБЦА.
 • Підготовка відділом проектів нормативно – правових актів та пропозицій щодо реалізації державної політики у сфері АБ.
 • Співробітництво з міжнародними авіаційними організаціями з питань розробки та впровадження нормативно–правових актів в частині, що стосується забезпечення АБ.
 • Участь у керівництві та контролю за процесами розробки та організації заходів забезпечення АБ суб’єктами авіаційної діяльності ЦА, іншими суб’єктами, що мають відношення до АБ, незалежно від форм власності.
 • Аналіз проектів авіаційних правил, нормативних, організаційно-розпорядчих та інших документів, що надходять від інших відділів Управління, структурних підрозділів Державіаслужби з метою їх подальшого погодження, надання пропозицій та експертизи практичного втілення заходів АБ в суб’єктах авіаційної діяльності щодо їх відповідності до вимог та положень ДПАБЦА, інших нормативно – правових актів законодавства України, міжнародних правових документів в сфері АБ за дорученням начальника Управління.
 • Забезпечення функціонування системи управління якістю у відділі.

7.Основні завдання відділу підготовки з авіаційної безпеки

 • Реалізація єдиної державної політики у сфері АБ щодо підготовки з АБ з метою забезпечення ефективного виконання вимог ДПАБЦА.
 • Забезпечення ефективності підготовки з АБ персоналу юридичних осіб, що задіяні до виконання ДПАБЦА, у відповідності до стандартизованого рівня забезпечення безпеки.
 • Забезпечення механізмів нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів авіаційної діяльності (далі – САД) у сфері підготовки з АБ.
 • Нагляд за відповідністю навчальних центрів підготовки персоналу з АБ (далі – НЦ) встановленим вимогам та постійне і послідовне дотримання ними стандартів професійної кваліфікації персоналу АБ.
 • Створення єдиної навчально-методичної бази з АБ на основі стандартизованих навчальних програм за напрямками підготовки з АБ.
 • Забезпечення підготовки з АБ державних інспекторів Державіаслужби.
 • Міжнародне співробітництво та представництво України у заходах міжнародних організацій ЦА у сфері підготовки з АБ.
 • Інноваційно-технологічне та експертно-аналітичне забезпечення системи підготовки з АБ, створення умов професійного удосконалення фахового середовища у сфері АБ в Україні.