І. Загальні положення

І. Загальні положення

1.1. Ці Авіаційні правила поширюються на суб’єктів авіаційної діяльності, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які надають послуги з наземного обслуговування, а також на авіаційних перевізників, які здійснюють самостійне наземне обслуговування та є обов’язковими для виконання ними.

1.2. Ці Авіаційні правила застосовуються під час сертифікації та допуску до роботи в аеропортах суб’єктів авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування за напрямками та видами послуг з наземного обслуговування, включаючи їх технологічні процеси, виробничі структури, засоби виробництва з метою підтвердження їх сертифікаційним 2 вимогам цих Авіаційних правил, нормативно – правових актів та під час інспекційних перевірок.

1.3. Ці Авіаційні правила направлені на забезпечення безпеки польотів під час наземного обслуговування повітряних суден.

1.4. Ці Авіаційні правила встановлюють: порядок та процедуру сертифікації суб’єктів авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування; порядок здійснення нагляду та контролю за дотриманням постачальниками послуг з наземного обслуговування сертифікаційних вимог; відповідальність постачальника послуг з наземного обслуговування; оформлення сертифіката відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування, внесення змін або видача дубліката; порядок призупинення, поновлення, анулювання дії сертифіката відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування; напрями та види послуг з наземного обслуговування (додаток 1); сертифікаційні вимоги до постачальників послуг з наземного обслуговування та до оператора аеродрому, що надають послуги з наземного обслуговування.

1.5. Оператору аеродрому забороняється погоджувати слоти на приліт/виліт у разі відсутності сертифікованого структурного підрозділу або стороннього постачальника послуг з наземного обслуговування, який має діючий сертифікат відповідності за напрямом «Обслуговування на пероні та місцях стоянки», за видами діяльності: маршалінг ПС; паркування ПС; буксирування ПС.  Провадження діяльності з наземного обслуговування без сертифіката відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування заборонено.

1.6. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються у таких значеннях:

1) власник сертифіката – суб’єкт авіаційної діяльності, що в установленому порядку отримав сертифікат відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування;

2) доказова документація – документація, що містить докази відповідності заявника сертифікаційним вимогам;

3) заявник – юридична або фізична особа, яка у встановленому порядку подала заяву на отримання сертифіката відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування, внесення змін до сертифіката або власник сертифіката, який інспектується;

4) оператор аеродрому (експлуатант аеродрому) – юридична або фізична особа, що має сертифікат аеродрому, яка забезпечує зліт, посадку, маневрування повітряних суден, має у своєму завданні забезпечення координації та контролю за безпекою польотів на аеродромі, авіаційної безпеки та може мати в управлінні повністю або частково інфраструктуру аеропорту;

5) постачальник послуг з наземного обслуговування – юридична або фізична особа, що надає третім особам один чи більше видів послуг з наземного обслуговування або авіаційний перевізник, який здійснює самостійне наземне обслуговування; 4

6) нагляд та контроль – система проведення Державіаслужбою, в межах повноважень, перевірок суб’єктів авіаційної діяльності щодо виявлення та запобігання порушень вимог Авіаційних правил України та забезпечення безпеки польотів, а також належної якості надання послуг з наземного обслуговування;

7) наземний персонал – персонал, який відповідно до свого функціоналу та покладених на нього посадових обов’язків задіяний в процесі наземного обслуговування;

8) сертифікат відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування (далі – сертифікат) – документ, який видається згідно з цими Авіаційними правилами за результатами сертифікації та засвідчує відповідність постачальника послуг з наземного обслуговування сертифікаційним вимогам;

9) самостійне наземне обслуговування – ситуація, за якою авіаційний перевізник здійснює наземне обслуговування своїх рейсів самостійно, за умови отримання сертифіката;

10) сертифікаційна перевірка – комплекс заходів, спрямований на перевірку спроможності заявника надавати заявлений перелік послуг з наземного обслуговування та відповідати сертифікаційним вимогам цих Авіаційних правил;

11) сертифікаційні вимоги – вимоги, що містяться в нормативно- правових актах і які необхідні для забезпечення належного рівня безпеки польотів в процесі надання послуг з наземного обслуговування, регулюють діяльність, відповідальність та взаємовідносини в цивільній авіації, і 5 дотримання яких необхідно для забезпечення якісної, надійної та безпечної роботи;

12) система управління якістю – це сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих елементів, що складається з організаційної структури разом із системою планування, процесами діяльності, ресурсами та документацією організації, яка дає змогу встановлювати політику та цілі і досягнення цих цілей, і яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості надання послуг; 13) cпецмашина – спецтехніка, засоби перонної механізації та наземне обладнання, яке використовується в процесі наземного обслуговування. 14) наземне обслуговування – послуги з обслуговування повітряних суден, екіпажу, пасажирів, багажу, вантажу, пошти, що надаються користувачам аеропорту на території аеропорту (аеродрому) або за його межами;

15) керівництво з управління безпекою польотів – керівництво з управління безпекою польотів відповідно до DOC 9859 ICAO; 16) керівництво з виконання робіт – технологічно – організаційний документ, який включає: організаційну структуру; процедуру підготовки та допуску персоналу до самостійної роботи; технологічний процес наземного обслуговування; технологічні графіки наземного обслуговування повітряних суден за типами та категоріями обслуговування рейсу (оборотний рейс, після довготривалої стоянки); 6 вимоги до експлуатації, технічного огляду та допуску спецтехніки, наземного обладнання до роботи на пероні; забезпечення охорони праці; забезпечення пожежної безпеки; забезпечення авіаційної безпеки.

17) учасники сертифікації – структурні підрозділи Державіаслужби, окремі експерти, які приймають участь в процедурі сертифікації;

18) чек-лист – перелік контрольних питань, які застосовуються під час сертифікаційних та інспекційних перевірок заявника або постачальника послуг з наземного обслуговування;

19) інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у визначеннях, наведених в Повітряному кодексі України (далі – Кодекс), стандартах Міжнародної організації цивільної авіації, Міжнародної асоціації повітряного транспорту та законодавчих актах України.

1.7. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення: АЦ – автомобільна цистерна; АПЦ – автомобільна паливна цистерна; ПС – повітряне судно; ПММ – паливо-мастильні матеріали; ПВК – противодокристалізаційна рідина; ПЗ – паливозаправник; ОЗ – оливозаправник; ЗА – заправний агрегат; ІАТА – (International Air Transport Association) Міжнародна асоціація авіаційного транспорту; 7 ICAO – (International Civil Aviation Organization) Міжнародна організація цивільної авіації; СЗП – стандартні засоби пакування (авіаційні палети, контейнери).

ІІ. Порядок та процедура сертифікації суб’єктів авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування

ІІ. Порядок та процедура сертифікації суб’єктів авіаційної діяльності,

які надають послуги з наземного обслуговування

2.1. Етапи сертифікації постачальника послуг з наземного обслуговування: 1) подання до Державіаслужби заяви та доказової документації для одержання сертифіката; 2) сплата державного збору за подання заяви; 3) перевірка комплектності доказової документації; 4) прийняття або відмова у прийнятті заяви до розгляду; 5) розробка плану проведення сертифікації; 6) розгляд доказової документації; 7) усунення невідповідностей, виявлених під час розгляду доказової документації; 8) проведення сертифікаційної перевірки та оцінка відповідності заявника сертифікаційним вимогам; 9) прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката; 8 10) сплата державного збору за видачу сертифіката; 11) оформлення і видача сертифіката. 2.2. Заява на одержання сертифіката або внесення змін до нього (далі – Заява) за формою (додаток 2) подається до Державіаслужби у разі: 1) сертифікації; 2) внесення змін до сертифіката; 3) видачі дубліката сертифіката; 2.3. Заява повинна містити: 1) загальні відомості про заявника: повну та скорочену назву (українською та англійською мовами), юридичну та фактичну адресу, місцезнаходження, назву аеропорту/аеродрому, реквізити зв’язку, прізвище, ім’я, по батькові керівника; 2) напрям та перелік видів послуг з наземного обслуговування, що заявляються на сертифікацію (українською та англійською мовами). 2.4. Якщо сертифікація відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування проводиться вперше до Заяви додається комплект доказової документації (додаток 3) у сканованому вигляді на електронному носії, окрім Керівництва з виконання робіт та Керівництва з управління безпекою польотів. Керівництво з виконання робіт та Керівництво з управління безпекою польотів подається в паперовому вигляді та повинно бути погоджено з Державіаслужбою. Погодження або надання зауважень до 9 Керівництва з виконання робіт здійснюється Державіаслужбою після проведення сертифікаційної перевірки. У разі наявності змін у своїй діяльності, постачальник послуг з наземного обслуговування повинен внести відповідні зміни до Керівництва з виконання робіт та подати на погодження до Державіаслужби протягом 10 робочих днів. Перелік документів, які додаються до Заяви, надається окремим аркушем із зазначенням кількості аркушів кожного наданого документа. 2.5. Копія доказової документації, що додається до Заяви в електронному вигляді, готується у паперовому вигляді в одному примірнику та зберігається у заявника в сертифікаційній справі (додаток 5). 2.6. Якщо у доказовій документації є документи викладені не державною мовою, заявник повинен надати їх офіційний переклад державною мовою. Посилання на назви документів виконуються на мові оригіналу документа. 2.7. Кожен документ доказової документації заявника повинен бути затверджений керівником або уповноваженою на це посадовою особою, із зазначенням посади та прізвища особи, яка підписує документ та скріплені печаткою у разі її наявності. Документи, що мають підписи з позначками “/”, “за” та без прізвища і посади осіб, які поставили свої підписи, до розгляду не приймаються. 2.8. Заява без доказової документації до розгляду не приймається. 2.9. Перелік особового складу підприємства надається за формою (додаток 6). 10 2.10. Заявник в повному обсязі сплачує державний збір відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 «Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях». Державний збір за кожен напрям наземного обслуговування та для кожного аеропорту/аеродрому сплачується окремо. 2.11. Державіаслужба протягом 5 робочих днів з дати реєстрації Заяви надсилає заявнику на електронну адресу або факсом, які зазначені у заяві, та рекомендованим листом з повідомленням рахунок – фактуру для сплати державного збору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 «Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях». Заявник надсилає копію документа, що підтверджує факт оплати державного збору, протягом 10 робочих днів з дати отримання рахунку – фактури. 2.12. Протягом 20 робочих днів з дати реєстрації Заяви Державіаслужба здійснює перевірку правильності оформлення Заяви, комплектності наданої доказової документації, а також приймає рішення щодо прийняття її до розгляду або відмову в прийнятті до розгляду. Рішення щодо прийняття до розгляду заяви оформлюється листом Державіаслужби та направляється рекомендованим листом з повідомленням. 2.13. Державіаслужба приймає рішення про відмову в прийнятті Заяви до розгляду у разі, якщо: заявник не сплатив державний збір протягом 10 робочих днів, з дати отримання рахунку – фактури; наданий комплект доказової документації неповний. 11 2.14. У разі відмови у прийнятті Заяви до розгляду заявник письмово повідомляється про причини відмови, а сплачений державний збір не повертається. 2.15. У разі прийняття Заяви до розгляду, Державіаслужба протягом 25 робочих днів з дати реєстрації Заяви розробляє та надсилає заявнику План проведення сертифікації (додаток 8). 2.16. Розгляд доказової документації здійснюється підрозділами Державіаслужби у термін до 60 календарних днів з дати повідомлення заявника про прийняття Заяви. 2.17. Оцінка відповідності документів заявника проводиться шляхом порівняння фактичного змісту засновницьких, дозвільних та договірних документів підприємства, структури, функцій структурних підрозділів, технологічних документів з вимогами законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють зазначену діяльність. 2.18. У разі виявлення невідповідностей у доказовій документації заявник письмово повідомляється про це рекомендованим листом з повідомленням у термін до 60 календарних днів з дати повідомлення заявника про прийняття Заяви. 2.19. Заявник зобов’язаний усунути виявлені невідповідності та надати необхідні документи, які підтверджують факт їх усунення протягом 10 робочих днів з дати їх надходження. 12 2.20. Якщо заявник протягом 10 робочих днів не усунув виявлені невідповідності та не надав Державіаслужбі необхідні документи, Заява анулюється. Сплачені державні збори не повертаються. 2.21. У разі відсутності невідповідностей або після їх усунення Державіаслужба приймає рішення про проведення сертифікаційної перевірки заявника. 2.22. Державіаслужба має право залучати до сертифікаційних та інспекційних перевірок спеціалістів авіаційних підприємств, центральних органів виконавчої влади та окремих експертів (за їх згодою). 2.23. Метою проведення сертифікаційної перевірки є необхідність впевнитися, що заявник відповідає сертифікаційним вимогам, нормативно – правовим актам, а надана доказова документація відповідає оригіналам та відображає фактичний стан діяльності заявника. 2.24. Для проведення сертифікаційної перевірки Державіаслужба видає відповідний наказ про призначення сертифікаційної комісії та доводить його до відома заявника, учасників сертифікації та інформує заявника про строки проведення перевірки. 2.25. Комісія здійснює зазначену перевірку, оцінює відповідність заявника сертифікаційним вимогам, визначених цими Авіаційними правилами. 2.26. Заявник зобов’язаний сприяти роботі комісії та надавати необхідну інформацію стосовно виробничої та господарської діяльності. 13 2.27. Сертифікаційна перевірка проводиться Державіаслужбою з використанням чек-листів за напрямами та видами послуг з наземного обслуговування, які були заявлені заявником. 2.28. Оригінал чек-листів зберігається у Державіаслужбі. 2.29. За результатами сертифікаційної перевірки та чек-листів протягом 10 робочих днів оформлюється Акт сертифікаційної перевірки (додаток 10), який підписується всіма членами комісії. Акт направляється заявнику протягом трьох робочих днів після його затвердження. Акт може бути направлений заявнику електронною поштою, по факсу, переданий під розпис або надісланий рекомендованим листом з повідомленням. Акт сертифікаційної перевірки затверджується заступником Голови або Головою Державіаслужби. 2.30. В Акті сертифікаційної перевірки повинні зазначати: перелік невідповідностей, які перешкоджають видачі сертифіката; перелік невідповідностей, які не перешкоджають видачі сертифіката, але повинні бути усунені згідно з відповідним планом усунення невідповідностей; перелік спецмашин, які експлуатуються з порушенням вимог чинного законодавства, які повинні бути вивезені з контрольованої зони аеропорту/аеродрому до моменту приведення їх стану до експлуатаційних норм та погодження з Державіаслужбою поновлення їх експлуатації. У такому випадку голова комісії оформлює Протокол про відсторонення спецмашин та наземного персоналу (додаток 11). Протокол про відсторонення спецмашин та наземного персоналу оформлюється у трьох примірниках, один примірник надається заявнику, другий примірник надається оператору аеродрому, третій примірник залишається у голови комісії Державіаслужби. У таких випадках оператор аеродрому зобов’язаний 14 вилучити перепустки на зазначені спецмашини до моменту отримання інформації від Державіаслужби про погодження поновлення експлуатації спецмашин. Інформація про погодження поновлення спецмашин надається відповідним листом; перелік наземного персоналу, який не має відповідної кваліфікації та сертифікатів. Даний персонал повинен бути відсторонений від виконання посадових обов’язків до моменту проходження відповідного навчання, отримання відповідних сертифікатів та отримання погодження від Державіаслужби щодо допуску до роботи зазначеного наземного персоналу. У такому випадку голова комісії оформлює Протокол про відсторонення спецмашин та наземного персоналу (додаток 11). Протокол про відсторонення спецмашин та наземного персоналу оформлюється у трьох примірниках, один примірник надається заявнику, другий примірник надається оператору аеродрому, третій примірник залишається у голови комісії Державіаслужби. У таких випадках оператор аеродрому зобов’язаний вилучити перепустки у зазначеного персоналу до моменту отримання інформації від Державіаслужби про погодження допуску до роботи наземного персоналу. Інформація щодо допуску до роботи зазначеного наземного персоналу надається відповідним листом; перелік невідповідностей законодавству, нормативно – правовим актам виявлених під час сертифікаційної перевірки. 2.31. У разі відмови заявника або представника оператора аеродрому підписати протокол, голова комісії Державіаслужби вносить до такого протоколу відповідний запис. Відмова від підписання протоколу не є підставою для не відсторонення від роботи та не вилучення перепусток на спецмашини та у наземного персоналу. 2.32. Оператор аеродрому повинен вилучити перепустки на спецмашини та у наземного персоналу, які зазначені у протоколі про 15 відсторонення спецмашин та наземного персоналу в день оформлення протоколу. 2.33. У разі, якщо в Акті зазначаються невідповідності, що перешкоджають видачі сертифіката, заявник повинен усунути зазначені невідповідності та надати підтверджуючі документи до Державіваслужби протягом 10 робочих днів. У разі, якщо заявник не усунув зазначені невідповідності та не надав підтверджуючі документи процес сертифікації зупиняється, заява анулюється. Дата зупинки сертифікації вважається дата через 10 днів з дати отримання Акта сертифікаційної перевірки. 2.34. До невідповідностей, які перешкоджають видачі сертифіката відносяться невідповідності сертифікаційним вимогам та нормативно- правовим актам, наявність яких може створити загрозу безпеці польотів, авіаційній безпеці. 2.35. У разі, якщо в Акті зазначаються невідповідності, які не перешкоджають видачі сертифіката, заявник повинен протягом 5 робочих днів з дати надходження Акту надати на погодження до Державіаслужби План усунення невідповідностей (додаток 7). 2.36. Державіаслужба погоджує План усунення невідповідностей або надає свої зауваження протягом 10 робочих днів. 2.37. У разі отримання зауважень, заявник повинен врахувати їх та надати на погодження до Державіаслужби План усунення невідповідностей протягом 5 робочих днів з дати надходження зауважень. 16 2.38. Заявник повинен надати Звіт про усунення невідповідностей, які не перешкоджають видачі сертифіката (додаток 9) протягом 10 робочих днів з дати погодження Плану усунення невідповідностей. 2.39. На підставі Звіту про усунення невідповідностей, Державіаслужба у разі необхідності проводить інспекційну перевірку, за результатами якої складається відповідний Акт. 2.40. Протягом 10 робочих днів з дати надходження до Державіаслужби Звіту про усунення невідповідностей, зазначених в Акті сертифікаційної перевірки, відповідальні підрозділи Державіаслужби, які задіяні у процедурі сертифікації, проводять розгляд наданих документів та у випадку відсутності зауважень, готується наказ Державіаслужби про видачу сертифіката. 2.41. Після реєстрації наказу Державіаслужби про видачу сертифіката заявнику Державіаслужба протягом 3 робочих днів надсилає рахунок – фактуру про необхідність сплати державного збору за видачу Сертифіката відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 «Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях». 2.42. Заявник повинен сплатити державний збір протягом 5 робочих днів, з дня отримання рахунку – фактури, та надати копію документу, що підтверджує факт сплати платежу у повному обсязі, у разі несплати заявником державних зборів у відповідний термін Заява та видача сертифіката анулюється. 17 2.43. Після сплати заявником державного збору за видачу сертифіката, сертифікат (додаток 4) видається заявнику протягом 5 робочих днів після отримання документу про сплату державного збору. 2.44. Оригінал сертифіката зберігається у власника сертифіката 2.45. Заява анулюється у випадках зазначених у пунктах 2.20, 2.31, 2.40 цих Авіаційних правил. 2.46. Після реєстрації Заяви готується наказ Державіаслужби про проведення сертифікаційної перевірки заявника в рамках сертифікації постачальника послуг з наземного обслуговування. Період перевірки заявника в рамках сертифікації вважається з дати реєстрації наказу Державіаслужби про проведення перевірки до дати видачі сертифіката.

ІІІ. Порядок здійснення нагляду та контролю за дотриманням постачальниками послуг з наземного обслуговування сертифікаційних вимог

IV. Відповідальність постачальника послуг з наземного обслуговування

V. Оформлення сертифіката, внесення змін або видача дубліката

VІ. Порядок призупинення, поновлення, анулювання дії сертифіката

VII. Сертифікаційні вимоги до постачальників послуг з наземного обслуговування та до оператора аеродрому, що надають послуги з наземного обслуговування.

16 2.38. Заявник повинен надати Звіт про усунення невідповідностей, які не перешкоджають видачі сертифіката (додаток 9) протягом 10 робочих днів з дати погодження Плану усунення невідповідностей. 2.39. На підставі Звіту про усунення невідповідностей, Державіаслужба у разі необхідності проводить інспекційну перевірку, за результатами якої складається відповідний Акт. 2.40. Протягом 10 робочих днів з дати надходження до Державіаслужби Звіту про усунення невідповідностей, зазначених в Акті сертифікаційної перевірки, відповідальні підрозділи Державіаслужби, які задіяні у процедурі сертифікації, проводять розгляд наданих документів та у випадку відсутності зауважень, готується наказ Державіаслужби про видачу сертифіката.