Об’єднаний пакет аеронавігаційної інформації

Об’єднаний пакет аеронавігаційної інформації (ОПАНІ) – пакет на паперовому або електронному носії, який складається з таких елементів: AIP, включаючи поправки; доповнення до AIP; NOTAM та PIB; AIC; контрольні переліки та переліки діючих NOTAM.

Загальні вимоги до поправок АІР 1. Постійні зміни аеронавігаційної інформації публікуються у вигляді поправок до AIP України.

2. Підставою для внесення поправок до AIP України є затверджені:

– зміни до Інструкцій або поправки до них;

– зміни інформації, що вже опублікована в AIP України. Додаток 15 ІСАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

3. Проект змін до AIP України готує суб’єкт авіаційної діяльності.

4. Оформлення поправки до AIP України здійснюється за формою заповнення змін до АІР України, що наведена у додатку 2 до Авіаційних правил.

5. Для попереднього розгляду поправки до АІР України розробник надсилає до Державіаслужби в електронному вигляді проект цієї поправки. За результатами розгляду Державіаслужба інформує розробника про зауваження.

6. Для погодження та затвердження поправки до AIP України, що стосується змін елементів структури повітряного простору України, до Державіаслужби додатково надаються такі документи:

підстава для внесення змін;

зміни елементів структури повітряного простору України;

оцінка безпеки польотів відповідних змін;

погодження змін з Генеральним штабом ЗС України;

погодження змін із заінтересованими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, інтересів яких стосуються згадані зміни;

карта існуючих та запропонованих елементів структури повітряного простору України;

підтвердження письмового інформування (погодження) суб’єкта авіаційної діяльності, якщо зміни стосуються його району ТМА;

акт з результатами обльоту схем льотних процедур.

7. Затверджена Державіаслужбою поправка до АІР України, що публікується за системою AIRAC, надається до САІ не пізніше ніж за 84 доби до чергової дати набуття чинності за системою AIRAC.

Для спрощення контролю публікацій аеронавігаційної інформації за системою AIRAC САІ щорічно публікує відповідний АІС серії Ц.

8. У разі недотримання строків надання затвердженої поправки САІ встановлює нову дату набрання чинності поправкою.

9. Усі документи про зміни, що стосуються повітряного простору України, надаються на погодження і затвердження до Державіаслужби та до САІ в паперовому та електронному вигляді.

10. Строк розгляду документів про зміни, що стосуються повітряного простору України, не повинен перевищувати 10 робочих днів у САІ та 15 робочих днів у Державіаслужбі з дня надходження змін.

11. Про результати розгляду документів щодо змін у структурі повітряного простору України Державіаслужба в строк 3 доби після прийняття рішення має повідомити розробника поправки. У разі недотримання строків, визначених пунктом 16 цього розділу, або виникнення інших зауважень Державіаслужба повертає документи розробнику поправки із зазначенням зауважень.

12. Після включення до АІР України аеронавігаційної інформації постійного характеру, яка була опублікована через видання PERM NOTAM, цей NOTAM скасовується виданням NOTAMС через 15 робочих днів після дати набрання змінами чинності.

Загальні вимоги щодо доповнення до AIP Доповнення до АІР – аеронавігаційна інформація про тимчасові зміни до АІР, яка має довгостроковий характер (три місяці або більше), та/або аеронавігаційна інформація короткотермінового характеру, що містить великий текстовий та/або графічний матеріал.

1.Аеронавігаційна інформація щодо важливих з експлуатаційної точки зору змін до АІР України публікується у вигляді доповнення до АІР України відповідно до вимог системи AIRAC.

2. Аеронавігаційна інформація, що опублікована за допомогою доповнення до AIP України, зберігається в AIP України, доки зміст у цілому чи частково залишається актуальним.

3. Доповнення до AIP України публікуються в кольоровому папері.

9. Оформлення доповнення до АІР України здійснюється за формою заповнення SUP, що наведена у додатку 3 до  Авіаційних правил.

10. У випадках, коли доповнення до AIP України розповсюджується замість NOTAM, таке доповнення має містити посилання на порядковий номер NOTAM.

Загальні вимоги щодо NOTAM 1. Запити на видання NOTAM надаються у форматі NOTAM, що наведений у додатку 4 до Авіаційних правил, Державіаслужбі та САІ.

2 Кожен NOTAM стосується тільки одного предмета та однієї умови, що відноситься до цього предмета.

3. Кожен NOTAM передається як одне повідомлення електрозв’язку.

4. NOTAM, що містить довготермінову інформацію постійного чи тимчасового характеру, має відповідні посилання на АІР України, де вказуються розділи та глави АІР України чи доповнення до АІР України.

5. Видання NOTAM здійснюється тільки після дозволу Державіаслужби, крім випадків, коли NOTAM видається стосовно інформації, введення якої в дію було вже погоджено Державіаслужбою.

6. Порядок розгляду інформації, що потребує видання NOTAM в суб’єктах авіаційної діяльності, визначає керівник суб’єкта авіаційної діяльності.

Перелік осіб, які мають право на складання, підпису запитів на видання NOTAM, щороку визначає керівник суб’єкта авіаційної діяльності і надає інформацію до Державіаслужби та САІ.

7. Погоджені запити на видання NOTAM від державної авіації надаються до Украероцентру. Украероцентр після перевірки інформації надає проект NOTAM до САІ і Державіаслужби на погодження та публікацію.

8. Запит на видання NOTAM погоджується з суб’єктом авіаційної діяльності, що базується на аеродромі та здійснює обслуговування аеродрому, повітряних суден, засобів зв’язку, навігації та спостереження, якщо інформація у запиті на видання NOTAM впливає на суб’єкт авіаційної діяльності.

9.Запити на видання NOTAM, надані з порушенням встановленого цими Авіаційними правилами порядку, до опрацювання не приймаються.

10. Суб’єкти авіаційної діяльності ведуть реєстрацію змін в аеронавігаційній обстановці. При відсутності реєстрації змін в аеронавігаційній обстановці запит на видання NOTAM не надсилається.

11.Запити на погодження та видання NOTAM надаються у формі, наведеній у додатку 7 до цих Авіаційних правил, до Державіаслужби та САІ.

12.Запити на видання NOTAM готуються та надаються мовою, якою публікується АІР України.

13.Строк дії NОТАМ не повинен перевищувати 3 місяців. Якщо очікується, що інформація, яка міститься в NОТАМ, буде залишатися в силі більше 3 місяців, публікується доповнення до АІР України.

Загальні вимоги щодо порядку розроблення, погодження та затвердження ІВП 1. Інструкції призначені для:

1) підтримання актуальності аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації;

2) організації процесу узгодження та затвердження аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації;

3) визначення порядку організації та провадження діяльності, пов’язаної з використанням повітряного простору України та забезпеченням безпеки польотів;

4) визначення порядку взаємодії служб (фізичних та юридичних осіб) під час організації, провадження та забезпечення діяльності з використання повітряного простору України.

2.Інструкції або поправки до них розробляються і супроводжуються суб’єктом авіаційної діяльності (користувачем повітряного простору).

3.Інструкції викладається українською мовою, а інформація, яка підлягає публікації в АІР України – додатково і англійською мовою.

4. Інструкції не є дозволом на виконання польотів.

5. Поправки до Інструкцій, що підлягають публікації в АІР України, готуються українською та англійською мовами з додатковим описом змін за формою, що вказана у додатку 11 до  Авіаційних правил.

Оновлену інформацію на замінних сторінках поправки до Інструкцій, яка стосується публікації до AIP України, потрібно позначати вертикальною лінією на лівому полі сторінки.

6. Поправки до Інструкції не потребують погодження, якщо вони вносяться на підставі змін до структури повітряного простору України, затверджених Державіаслужбою. У випадку внесення змін до Інструкції процедура погодження скорочується за рахунок виключення підприємств або підрозділів, компетенції яких ці зміни не стосуються.

7. Перед розробкою Інструкцій або поправок до них експлуатант (старший авіаційний начальник) аеродрому, вертодрому, постійного ЗПМ тощо  створює комісію зі служб аеродрому, вертодрому, постійного ЗПМ, та/або визначає відповідальну особу за ведення та супроводження Інструкції.

8. Попередній розгляд проекту Інструкцій або поправок до них здійснюється в електронному вигляді Украерорухом та Державіаслужбою з метою виявлення помилок на підготовчому етапі розробки Інструкції або поправок до неї.

9. З метою погодження Інструкцій або поправок до них розробник подає до Державіаслужби:

1) лист щодо прохання погодження Інструкції або поправки до неї;

2) затверджену Інструкцію або поправки до неї;

3) картку погодження із заінтересованими підрозділами, службами аеродрому, вертодрому, постійного ЗПМ, пункту запуску куль-пілотів державними органами, підприємствами, установами та організаціями, інтересів яких стосується ця діяльність;

4) аркуш погодження Украерорухом за встановленою ним формою;

5) аркуш зауважень за встановленою Украерорухом формою (за наявності).

10. Погодження Інструкцій або поправок до них Украерорухом, Державіаслужбою здійснюється спільно із розробником Інструкцій.

11. Погодження Інструкцій або поправок до них Державіаслужбою та Украерорухом здійснюється протягом 1 місяця з дати реєстрації листа щодо погодження Інструкцій або поправок до них.

12. Погодження Інструкцій, поправок до них може перериватися на строк 1 місяць з моменту припинення погодження, якщо усунення недоліків потребує більше часу.

13. Суб’єкт авіаційної діяльності (далі – розробник) перед наданням до Украероруху проекту змін:

1) перевіряє і узгоджує інформацію проекту змін з відповідними службами розробника;

2) погоджує інформацію проекту змін відповідними державними органами, підприємствами, установами та організаціями, якщо зміни стосуються елементів структури повітряного простору України.

14. Розробник подає пакет документів на погодження до Украероруху та сам проект змін.

15. Структурні підрозділи Украероруху проводять попередній розгляд поданого матеріалу з метою визначення недоліків на попередній стадії погодження в межах своєї компетенції.

16. Після завершення перевірки проекту змін у структурних підрозділах Украероруху та усунення розробником виявлених недоліків проект змін подається до Державіаслужби.

17. Погодження проекту змін Державіаслужбою здійснюється спільно з розробником або уповноваженим ним компетентним представником за Карткою погодження, яка надається на початку погодження відповідною особою Державіаслужби.

18. Публікація інформації щодо аеродрому АІР України здійснюється після затвердження змін до Інструкції.

19. Рішення щодо призупинення дії ІВП у цивільній авіації приймає Державіаслужба у разі непродовження більше ніж півроку дії сертифіката аеродрому, вертодрому, посвідчення ЗПМ тощо або їх анулювання.