Продукти аеронавігаційної інформації / Aeronautical information products

Продукти аеронавігаційної інформації / Aeronautical information products

Продукт аеронавігаційної інформації – аеронавігаційні дані і аеронавігаційна  інформація, що надані у вигляді масивів цифрових даних або у стандартизованому форматі у печатному вигляді або на електронних носіях.

 

Продукти аеронавігаційної інформації призначені для задоволення міжнародних вимог до обміну аеронавігаційної інформації.

Aeronautical data and aeronautical information provided either as digital data sets or as a standardizied presentation in paper or electronic media is the aeronautical information product.

 

Aeronautical information products are designed to meet international requirements for the exchange of aeronautical information.

 

Продукти аеронавігаційної інформації включають в себе:

 

Збірник аеронавігаційної інформації,  зміни та доповнення до нього;

Циркуляр аеронавігаційної інформації;

Аеронавігаційні карти;

NOTAM;

Масиви цифрових даних.

 

Aeronautical information products include:

 

Aeronautical Information Publication (AIP), including Amendments and Supplements;

Aeronautical Information Circular (AIC);

Aeronautical charts;

NOTAM;

Digital data sets.

 

Загальні вимоги до Збірника аеронавігаційної інформації (АІР)

 

1. АІР – це основне джерело постійної інформації і інформації про тимчасові зміни, що носять довготерміновий характер;

 

2. АІР призначений  для  задоволення  у  міжнародному масштабі потреб в обміні довгостроковою АНІ, яка є необхідною для аеронавігації;

 

3. АІР містить:

–          назву компетентного органу відповідального за аеронавігаційні засоби, обслуговування або процедури, відомості про які знаходяться в АІР;

–          загальні умови надання обслуговування або засобів для міжнародного використання;

–          перелік існуючих розбіжностей між національними правилами, практикою держави і відповідними Стандартами, Рекомендованою практикою і Правилами ІСАО у формі, яка забезпечує користувачу швидке встановлення розбіжностей між вимогами держави та ІСАО;

–          вказівка на вибір, що зроблений державою в кожному випадку якщо Стандартами, рекомендованою практикою і Правилами ІСАО передбачається альтернативний варіант дій.

 

4. Інформація з АІР та, аеронавігаційних карт України (ANC) масштабу 1:500000 виключається, якщо сертифікат аеродрому/посвідчення ЗПМ   анулюється або термін його дії не продовжується понад півроку після спливання терміну чинності сертифікату/посвідчення;

 

5. АІР публікується англійською та українською мовами. Інформація, що міститься в таблицях та картах АІР, публікується англійською мовою.

Aeronautical Information Publication (AIP) general requirements

 

1. AIP is the main information source for permanent information and long duration temporary changes.

 

2. AIP intended primarily to satisfy international requirements for the exchange of aeronautical information essential to air navigation.

 

3. AIP includes:

–          a statement of the competent authority responsible for the air navigation facilities, services or procedures covered by the AIP;

–          the general condition under which the services or facilities are available for international use;

–          a list of significant differences between the national regulations and practices of the State and the related ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures, given in a form that would enable a user to differentiate readily between the requirements of the State and related ICAO provisions;

–          the choice made by a State in  each significant case where an alternative course of action is provided for ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures.

4. Information from AIP and aeronautical chart of Ukraine scale 1:500000 is excluded if aerodrome certificate (license) if revoked or validity period is not prolonged more than 6 months after expiration of the validity of the certificate (license).

 

5. AIP is published in English and Ukrainian. The information contained in the tables and charts of AIP is published in English.

 

Вимоги щодо доповнень до AIP

 

1. доповнення до АІР – аеронавігаційна інформація про тимчасові зміни, яка має довгостроковий характер (три місяці або більше), та/або аеронавігаційна інформація короткотермінового характеру, що містить великий текстовий та/або графічний матеріал.

 

2. Кожному доповненню до АІР надається порядковий номер, який послідовно зростає протягом календарного року.

 

3. Аеронавігаційна інформація, що опублікована за допомогою доповнення до AIP України, зберігається в AIP України, доки зміст у цілому чи частково залишається актуальним.

 

4. Якщо доповнення до AIP видається замість NOTAM, таке доповнення включає посилання на серію та номер NOTAM.

 

5. Контрольний перелік діючих доповнень до АІР видається кожного місяця в якості частини контрольного переліку NOTAM і розсилається в порядку встановленому для доповнення до АІР.

 

6. На кожному аркуші доповнення до AIP вказується дата опублікування;

 

7. Згідно із системою АІRAC на кожному аркуші до AIP вказується дата набуття ним чинності.

 

8. Доповнення до AIP України публікуються в кольоровому вигляді.

AIP Supplement requirements

 

1. Temporary changes of long duration (more than three months) or changes requiring the issuance of extensive text and/or graphics which affect the contents of an AIP are published and distributed as AIP Supplements.

 

2. Each AIP Supplement is allocated a serial number which is consecutive and based on the calendar year.

 

3. The aeronautical information that is published as AIP Supplement is kept in the AIP as long as all or part of their contents remain valid.

 

4. Whenever an AIP Supplement is issued as a requirement of a NOTAM, a reference to the series and number of the NOTAM is included.

 

5. A checklist of valid AIP Supplements are issued at intervals of not more than one month as part of the checklist of NOTAM and with distribution as for the AIP Supplements.

 

6. Each AIP Supplement page shows a publication date.

 

7. Each AIRAC AIP Supplement page shows an effective date.

 

8. An AIP Supplement is published on colored paper.

Циркуляри аеронавігаційної інформації (АІС):

 

1. АІС використовується для надання інформації про:

довгостроковий прогноз, що стосується будь-яких значних змін законодавства, розпоряджень, правил або засобів;

інформація пояснювального або консультативного характеру, що може вплинути на безпеку польотів;

інформація  або  повідомлення  щодо  технічних,  законодавчих  або  питань адміністративного характеру.

 

2. АІС не використовується для розповсюдження інформації, що планується для включення до АІР або NOTAM.

 

3. AIC видаються в електронному форматі.

 

4. Чинність діючого АІС повинна  переглядатися  щонайменше  один  раз на рік.

 

5. контрольний перелік діючих АІС видається на регулярній основі.

 

Aeronautical Information Circulars (AIC):

 

1. An AIC is used to provide:

–          a long-term forecasts of any major change in legislation, regulations, procedures or facilities;

–          information of a purely explanatory or advisory nature liable to affect flight safety;

–          information or notification concerning technical, legislative or purely administrative matters.

 

2. An AIC is not used for information that qualifies for inclusion in AIP and NOTAM.

 

3. An AIC issued in electronic format.

 

4. The validity of AIC currently in force shall be reviewed at least once a year.

 

5. A checklist of currently valid AICs shall be regularly provided.

 

Аеронавігаційні карти

 

1. Стандарти та рекомендована практика, включаючи  вимоги  щодо  забезпечення кожного типу аеронавігаційних карт, міститься  у додатку 4 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

 

2. Перелік аеронавігаційних карт, при опублікуванні надається окремо для кожного аеродрому, як складова частина АІР, або розсилається окремо користувачам АІР.

 

3. Перелік аеронавігаційних карт, що підлягають публікації, включає:

карта аеродрому (ІСAO);

карта наземного аеродромного руху (ІСAO);

карта аеродромних перешкод, тип A (ІСAO);

карта місцевості і перешкод у районі аеродрому (ІСAO) (електронна);

карта стоянки/постановки на стоянку повітряного судна (ІСAO);

карта району (ІСAO) (публікується за необхідності);

оглядова карта мінімальних висот обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження (IСAO);

карта заходження на посадку за приладами (ІСAO);

карта місцевості для точного заходження на посадку (ІСAO);

карта стандартного прибуття за приладами (STAR) (ІСAO);

карта стандартного вильоту за приладами (SID) (ІСAO);

карта візуального заходження на посадку (ІСAO).

 

4. «Маршрутна карта (ІСAO)», входить  до  складу АІР або надається окремо користувачу АІР;

5. Перелік аеронавігаційних карт, що надаються у вигляді продуктів аеронавігаційної інформації, включає:

карта аеродромних перешкод (ІСАО), тип В;

аеронавігаційна карта масштабу 1:500 000 (ІСАО);

 

6. Електронні аеронавігаційні карти повинні надаватися  на  основі  масивів даних та використання географічних інформаційних систем.

 

7. Ступінь роздільної здатності аеронавігаційних даних карти повинна бути такою, як вказано для певної карти.

Aeronautical charts

 

1. Standards and Recommended Practice including provision requirements for each chart type contained in Annex 4 to the Convention on International Civil Aviation.

 

2. The aeronautical charts list when published provided for designated aerodromes, as a part of AIP, or distributed separately to the AIP subscribers.

 

3. Aeronautical charts list, that is the subject for publication, includes:

–          Aerodrome/Heliport Chart (ICAO);

–          Aerodrome Ground Movement Chart (ICAO);

–          Aerodrome Obstacle Chart (ICAO) Type A;

–          Aerodrome Terrain and Obstacle  Chart (ICAO) (electronic);

–          Aircraft parking/Docking Chart (ICAO);

–          Area Chart — ICAO (if applicable);

–          ATC Surveillance Minimum Altitude Chart (ICAO);

–          Instrument Approach Chart (ICAO);

–          Precision Approach Terrain Chart (ICAO);

–          Standard Arrival Chart — Instrument (STAR) (ICAO);

–          Standard Departure Chart — Instrument (SID) (ICAO);

–          Visual Approach Chart (ICAO).

 

4. The Enroute chart (ICAO), when available, form part of AIP, or provided separately to AIP subscribers.

 

5. Aeronautical charts listed below, when applicable, is provided as aeronautical informational products:

 

–          Aerodrome Obstacle chart (ICAO), type B;

–          Aeronautical chart (ICAO) 1:500 000.

 

6. Electronic aeronautical charts have to be provided based on digital databases and the use of geographic information systems.

 

7. The chart resolution of aeronautical data shall be that as specified for a particular chart.

 

NOTAM

 

1. Текст NOTAM складається з використанням значень/однакової скороченої фразеології, запропонованих для коду NOTAM ІСАО, доповненого за рахунок скорочень ІСАО, індексів, визначень, показників, позивних, частот, цифр і відкритого тексту.

 

2. Передавання інформації про важливі з експлуатаційної точки зору зміни вулканічної діяльності, вулканічне виверження та/або хмари вулканічного попелу, здійснюється за допомогою ASHTAM.

 

3. При допущенні в NOTAM помилки, NOTAM з помилкою анулюється і випускається новий NOTAM.

 

4. При випуску NOTAM, що скасовує або замінює попередній NOTAM, вказується серія і номер попереднього NOTAM. Серія, індекс місцезнаходження і зміст обох NOTAM повинні бути однаковими.

 

5. Тільки один NOTAM може бути скасовано або замінено іншим NOTAM.

 

6. Кожен NOTAM стосується тільки одного предмета та однієї умови, що стосується цього предмета.

 

7. Кожен NOTAM складається в максимально стислій формі зрозумілим без посилань на інший документ.

 

8. Кожен NOTAM передається як одне повідомлення електрозв’язку.

 

9. NOTAM, що містить довготермінову інформацію тимчасового характеру, повинен мати відповідні посилання на АІР чи доповнення до АІР.

 

10. Інформація про планове виведення з дії або введення в дію радіотехнічних засобів, припинення або початок обслуговування, зміну процедур, встановлення заборони/обмеження використання повітряного простору або експлуатації аеродромів та інші події надається керівником суб’єкту авіаційної діяльності  до САІ Украероруху у вигляді запиту на видання NOTAM не менше ніж за 7 днів до набуття чинності інформації.

 

11. Контрольний перелік діючих NOTAM видається на регулярній основі.

 

NOTAM

 

1. NOTAM text shall be composed of the significations/uniform abbreviated phraseology assigned to the ICAO NOTAM Code complemented by ICAO abbreviations, indicators, identifiers, designators, call signs, frequencies, figures and open text.

 

2. Information concerning an operationally significant change in volcanic activity, volcanic eruption and/or volcanic ash or cloud shall, when reported by means of an ASHTAM.

 

3. When errors occur in a NOTAM, the erroneous NOTAM shall be cancelled and a new NOTAM issued.

 

4. When a NOTAM is issued which cancels or replaces previous NOTAM, the series and number of the previous NOTAM shall be indicated. The series, location indicator and subject of both NOTAM shall be the same.

 

5. Only one NOTAM shall be cancelled or replaced by another NOTAM.

 

6. Each NOTAM shall deal with only one subject and condition of the subject.

 

7. Each NOTAM shall be as brief as possible and so complied that its meaning is clear without the need to refer to another document.

 

8. Each NOTAM shall be transmitted as a single telecommunication message.

 

9. A NOTAM containing permanent information or temporary information of long duration shall carry appropriate AIP or AIP Supplement references.

 

 

10. Establishment, withdrawal and significant changes in operational capability of radio navigation, interruption or return to operation, change of procedures, establishment of prohibition/restriction of use of airspace or aerodrome operation and other events information is provided by originator to AIS of Ukraine. Such information is provided in the form of a NOTAM request not less than 7 days before beginning of an action.

 

 

11. A checklist of currently valid NOTAMs shall be regularly provided.

Масиви цифрових даних

 

1. Загальні положення:

 

1) цифрові дані надаються у вигляді наступних масивів цифрових даних:

–          масив даних АІР;

–          масиви даних про місцевість;

–          масиви даних про перешкоди;

–          масиви картографічних даних аеродрому;

–          масиви даних щодо процедур польотів за приладами;

 

2) кожний масив даних надається наступному передбачуваному користувачу разом з мінімальним масивом метаданих, що забезпечує простежуваність даних від кінцевого користувача до укладача;

 

3) контрольний перелік дійсних масивів даних надається  на регулярній основі.

 

2. Масив даних АІР:

 

1) масив даних АІР повинен охоплювати весь об’єм інформації, що знаходиться в АІР;

 

2) якщо неможливо надати повний масив даних AIP, слід надавати підгрупу масивів даних, які є доступними;

 

3) масив даних AIP повинен містити цифрове представлення АНІ тривалого характеру (постійна інформація та тривалі тимчасові зміни).

 

3. Масиви даних про місцевість та перешкоди:

 

1) масиви даних про місцевість та перешкоди охоплюють райони:

район 1: вся територія України;

район 2: термінальний простір навколо аеродрому, який поділяється на:

район 2а: прямокутна зона навколо ЗПС, включаючи льотну смугу та будь-яку смугу, вільну від перешкод;

район 2b: зона, що охоплює місцевість від закінчення району 2а у напрямку вильоту на відстань 10 кілометрів з розходженням 15% в кожен бік;

район 2с: зона, що охоплює місцевість із зовнішнього боку району 2а та району 2b на відстань не більше ніж 10 кілометрів від межі району 2а;

район 2d: зона, що охоплює місцевість із зовнішнього боку районів 2а, 2b та 2с на відстань до 45 кілометрів від контрольної точки аеродрому або до існуючої межі ТМА, залежно від того, що ближче;

район 3: зона, що прилягає до робочої площі аеродрому, яка у горизонтальному напрямку простягається від бокової кромки ЗПС на відстані 90 метрів від осьової лінії ЗПС і на відстані 50 метрів від бокової кромки всіх інших частин робочої площі аеродрому;

район 4: зона, що охоплює місцевість на відстані 900 метрів від порогу ЗПС і 60 метрів з кожного боку продовженої осьової лінії ЗПС у напрямку заходу на посадку на ЗПС, яка обладнана для виконання точних заходів на посадку за категоріями II або III;

 

2) якщо місцевість на відстані, що  перевищує  900 метрів  (3000 футів)  від порогу ЗПС, знаходиться в гірському районі, довжину району 4 слід збільшити на відстань, що не перевищує 2000 метрів (6500 футів) від порогу ЗПС;

 

3) експлуатант аеродрому (укладач АНД і АНІ) надає САІ Украероруху інформацію про перешкоди в районах 2 і 3, які перетинають наступні поверхні обмеження:

для району 2 – з відносною висотою більше 100 метрів AGL:

поверхню заходу на посадку, перехідну поверхню, конічну поверхню,   внутрішню горизонтальну поверхню (Н =50 метрів);

з відносною висотою більше 3 метрів в районі 2а;

для району 3 – перешкоди, що не мають ламкої конструкції в межах 90 метрів та 50 метрів від ЗПС та РД відповідно.

 

4. Масиви даних про місцевість:

 

1) масиви даних про місцевість містять цифрове представлення інформації про поверхню місцевості у вигляді безперервного ряду, що обчислюється від загальної бази значень перевищення у всіх вузлах (точках) певної сітки місцевості;

 

2) електронні дані про місцевість надаються для району 1;

 

3) на міжнародних аеродромах надаються дані про місцевість для :

–          району 2а;

–          зони траєкторії зльоту;

–          зони в межах бічних меж поверхонь обмеження перешкод аеродрому;

 

4) для міжнародних аеродромів надаються додаткові дані про місцевість в районі 2, а саме:

–          в зоні, що простягається на 10 кілометрів від КТА;

–          в межах зони між колом радіусом 10 кілометрів і межею ТМА або колом радіусом 45 кілометрів (залежно від того, що менше), де місцевість піднімається над горизонтальною площиною, що розташована на 120 метрів вище найменшого перевищення ЗПС, відповідають кількісним вимогам району 2;

 

5) для координації дій між двома аеродромами, що межують при накладені відповідних зон охвату, для забезпечення правильності даних про одну і ту ж місцевість  укладається угода між відповідними аеродромами;

 

6) для аеродромів, що розташовані поблизу територіальних меж, угоди укладаються між відповідними державами з метою спільного використання даних про місцевість;

 

7) експлуатант міжнародного аеродрому надає дані про місцевість для району 3;

 

8) експлуатант міжнародного аеродрому дані про місцевість представляє для району 4 для всіх ЗПС, на яких виконуються точні заходи на посадку за категоріями II та III і де експлуатанти повітряних суден  детальну інформацію про місцевість, щоби надати їм змогу оцінити вплив місцевості на визначення висоти  прийняття рішення (DH) за допомогою радіовисотомірів;

 

9) якщо додаткові дані про місцевість збираються для задоволення інших

аеронавігаційних  вимог,  масиви  даних  про місцевість повинні бути розширені для включення цих додаткових даних.

 

5. Масиви даних про перешкоди:

 

1) масиви АНД про перешкоди містять цифрове представлення вертикальних та горизонтальних розмірів перешкод;

 

2) дані про перешкоди не включаються до масивів даних про місцевість;

 

3) дані про перешкоди надаються щодо перешкод в районі 1 з висотою понад 100 метрів над землею;

 

4) для міжнародних аеродромів представляються дані про всі перешкоди, що знаходяться в межах району 2 та відповідно до оцінки становлять небезпеку для аеронавігації;

 

5) для міжнародних аеродромів представляються дані про перешкоди для:

–          району 2а, по відношенню тих перешкод, що виступають за поверхню обліку даних про перешкоди, та представляє собою прямокутну зону навколо ЗПС, включаючи льотну смугу і наявну полосу вільну від перешкод. Поверхня обліку перешкод району 2а розташована на висоті 3 метри над перевищенням найближчої ЗПС  виміряним  уздовж осьової лінії ЗПС, а в зонах, що відносяться до смуги, яка вільна від перешкод, на рівні відповідному перевищенню найближчого кінця ЗПС;

–          об’єктів у зоні траєкторії зльоту, що здіймаються над плоскою поверхнею і які мають нахил 1,2% та мають загальний початок з зоною траєкторії зльоту;

–          перешкод, виступаючих за межі поверхонь обмежень перешкод аеродрому;

 

6) зони траєкторії зльоту визначаються у Додатку 4 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Поверхні обмежень перешкод у районі аеродрому визначаються в главі 4 тому I Додатку 14 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

 

7)для міжнародних аеродромів дані про перешкоди слід надавати для

районів 2b, 2с, 2d по відношенню до перешкод, що виступають за межі відповідної поверхні обліку даних про перешкоди, а саме:

–          район 2b: зона, яка простягається від кінців району 2а у направленні вильоту на відстань 10 кілометрів із розходженням 15% в кожний бік. Поверхня обліку перешкод району 2b має нахил 1,2% і простягається від кінців району 2а на рівне перевищення кінця ЗПС у направленні вильоту на відстань10 кілометрів з розходженням 15% в кожний бік;

 

–          район 2с: зона, яка простягається із зовнішнього боку району 2а та району 2b на відстань не більше 10 кілометрів від межі району 2а. Поверхня обліку перешкод району 2с має нахил 1,2% і простягається з зовнішнього боку району 2а і 2b на відстань не більше 10 кілометрів від межі району 2а. Первісне перевищення району 2с відповідає перевищенню точки району 2а, в якому він починається;

 

–          район 2d: зона із зовнішнього боку районів 2а, 2b, 2с, яка простягається на відстань до 45 кілометрів від контрольної точки аеродрому або до відповідної межі ТМА, залежно від того, що ближче. Поверхня обліку перешкод району 2d розташована на висоті 100 метрів над землею;

 

8) для координації дій між двома аеродромами, що межують при накладенні відповідних зон охоплення, для забезпечення правильності даних про одні і ті ж перешкоди  укладається угода між відповідними аеродромами;

 

9) для  аеродромів,  що  розташовані  поблизу  територіальних  меж,  угоди укладаються між відповідними державами з метою спільного використання даних про перешкоди;

 

10) для міжнародних аеродромів дані про перешкоди надаються для    району 3 щодо перешкод, які виступають за відповідну поверхню обліку даних про перешкоди, що здіймаються на півметра (0,5 метра) над горизонтальною площиною, яка проходить через ближчу точку на робочій площі аеродрому;

 

11) для міжнародних аеродромів дані про перешкоди представляються для району 4 для всіх ЗПС на які виконуються точні заходи на посадку по категорії II і III;

 

12) якщо додаткові дані про перешкоди збираються для задоволення інших аеронавігаційних вимог, масиви даних про місцевість  повинні  бути  розширені для включення цих додаткових даних;

 

13) оновлення інформації щодо перешкод визначається не рідше одного разу у шість років.

 

6. Масиви картографічних даних аеродрому:

 

1) масиви картографічних даних аеродрому містять цифрове представлення елементів аеродрому;

 

2) елементи аеродрому складаються із атрибутів і геометрії, які наводяться, як точки, лінії або многокутники (пороги ЗПС, лінії наведення при рулінні і зони стоянки повітряних суден);

 

3) масиви картографічних даних аеродрому надаються для всіх міжнародних аеродромів.

 

7. Масиви даних про процедури польотів за приладами:

 

1) масиви даних про процедури польотів за приладами містять цифрове надання схем польотів за приладами;

 

2) масиви даних  про процедури польотів за приладами надаються для всіх міжнародних аеродромів.

Digital data sets

 

1. General requirements:

 

1) Digital data shall be in the form of the following data sets:

–          AIP data set;

–          Terrain data sets;

–          Obstacle data sets;

–          Aerodrome mapping data sets;

–          Instrument flight procedure data sets;

 

2) Each data set shall be provided to the next intended user together with at least the minimum set of metadata that ensure traceability;

 

3) A checklist of valid data sets shall be regularly provided.

 

2. AIP data set:

 

1) an AIP data set should be provided covering the text of information as provided in the AIP;

 

2) when it is not possible to provide a complete AIP data set, the data subset(s) that are available should be provided;

 

3) AIP data set shall contain the digital representation of aeronautical information of lasting character (permanent information and long duration temporary changes) essential to air navigation.

 

3. Terrain and obstacle data sets:

 

1) the coverage areas for terrain and obstacle data sets shall be specified as:

Area 1: the entire territory of Ukraine;

Area 2: within the vicinity of an aerodrome, subdivided as follows:

Area 2a: a rectangular area around a runway that comprises the runway strip plus any clearway that exists;

Area 2b: an area extending from the ends of Area 2a in the direction of departure, with a length of 10 km and a splay of 15 per cent to each side;

Area 2c: an area extending outside Area 2a and Area 2b at a distance of not more than 10 km from the boundary of Area 2a;

Area 2d: an area outside Area 2a, 2b and 2c up to a distance of 45 km from the aerodrome reference point, or to an existing terminal control area (TMA) boundary, whichever is nearest;

Area 3: the area bordering an aerodrome movement area that extends horizontally from the edge of a runway to 90 m from the runway center line and 50 m from the edge of all other parts of the aerodrome movement area;

Area 4: the area extending 900 m prior to the runway threshold and 60 m each side of the extended runway center line in the direction of the approach on a precision approach runway, Category II or III;

 

2) where the terrain at a distance greater than 90 m (3 000 ft) from the runway threshold is mountainous or otherwise significant, the length of Area 4 should be extended to a distance not exceeding 2 000 m (6 500 ft) from the runway threshold;

 

3) aerodrome operator (originator of aeronautical data and information) provides obstacle information to AIS of Ukraine of Area 2 and 3 that penetrate the following limitation:

For Area 2 – height above 100 m AGL:

Approach surface, transitional surface, conical surface, internal horizontal surface (H=50m);

Height above 3m for Area 2a;

For Area 3 – obstacle that do not have fragile construction within 90 m and 50 m from RWY and TWY.

 

4. Terrain data sets:

 

1) Terrain data sets shall contain the digital representation of the terrain surface in the form of continuous elevation values at all intersections (points) of a defined grid, referenced to common datum;

 

2) Terrain data should be provided for Area 1;

 

3) For aerodromes regularly used by international civil aviation, terrain data shall be provided for:

–          Area 2a;

–          The take-off flight path area;

–          An area bounded by the lateral extent of the aerodrome obstacle limitation surface;

 

4) For aerodromes regularly used by international civil aviation, additional terrain data should be provided within Area 2 as follows:

–          In the area extending to a 10-km radius from the ARP;

–          Within the area between 10 km and the TMA boundary or a 45-km radius (whichever is smaller), where terrain penetrates a horizontal terrain data collection surface specified as 120 m above the lowest runway elevation.

 

5) Arrangements should be made for coordinating the provision of terrain data for adjacent aerodromes where their respective coverage areas overlap to assure that the data for the same terrain is correct;

 

6) For those aerodromes located near territorial boundaries, arrangements should be made among States concerned to share terrain data;

 

7) For aerodromes regularly used by international civil aviation, terrain data should be provided for Area 3;

 

8) For aerodromes regularly used by international civil aviation, terrain data shall be provided for Area 4 for all runway where precision approach Category II or III operations have been established and where detailed terrain information is required by operators to enable them to assess the effect of terrain on decision height determination by use of radio altimeters.

 

9) Where additional terrain data is collected to meet other aeronautical requirements, the terrain data sets should be expanded to include this additional data.

 

5. Obstacle data sets:

 

1) Obstacle data sets shall contain the digital representation of the vertical and horizontal extent of obstacle;

 

2) Obstacle data shall not be included in terrain data sets;

 

3) Obstacle data shall be provided for obstacles in Area 1 whose height is 100 m o higher above ground;

 

4) For aerodromes regularly used by international civil aviation, obstacle data shall be provided for all obstacles within Area that are assessed as being a hazard to air navigation;

 

5) For aerodromes regularly used by international civil aviation, obstacle data shall be provided for:

–          Area 2a for those obstacles that penetrate an obstacle data collection surface outlined by a rectangular area around a runway that comprises the runway strip plus any clearway that exists. The Area 2a obstacle collection surface shall have a height of 3 m above the nearest runway elevation measured along the runway center line, and for those portions related to a clearway, if one exists, at the elevation of the nearest end;

–          Objects in take-off flight path area which project above a plane surface having a 1,2 per cent slope and having a common origin with the take-off flight path area;

–          Penetration of the aerodrome obstacle limitation surface.

 

6) Take-off flight path areas are specified in Annex 4 to the Convention on International Civil Aviation. Aerodrome obstacle limitation surface are specified in Annex 14, Volume 1, Chapter 4;

 

7) For aerodromes regularly used by international civil aviation, obstacle data shall be provided for area 2b, 2c and 2d for obstacle that penetrate the relevant obstacle data collection surface specified as follows:

–          Area 2b: an area extending from the end of Area 2a in the direction of departure, with a length of 10 km and a splay of 15 per cent to each side. The Area 2b obstacle collection surface has a 1,2 per cent slope extending from the ends of area 2a at the elevation of the runway end in the direction of departure, with a length of 10 km and a splay of 15 per cent to each side;

 

–          Area 2c: an area extending outside Area 2a and Area 2b at a distance of not more than 10 km from the boundary of Area 2a. The area 2c obstacle collection surface has a 1,2 per cent slope extending outside Area 2a and Area 2b at a distance of not more than 10 km from the boundary of Area 2a. The initial elevation of Area 2c has the elevation of the point of Area 2a at which it commences;

 

–          Area 2d: an area outside Area 2a, 2b and 2c up to a distance of 45 km from the aerodrome reference point, or to an existing TMA boundary, whichever is nearest. The Area 2d obstacle collection surface has a height of 100 m above ground.

 

8) Arrangements should be made for coordinating the provision of obstacle data for adjacent aerodromes where their respective coverage areas overlap to assure that the data for the same obstacle is correct;

 

9) For those aerodromes located near territorial boundaries, arrangements should be made among States concerned to share obstacle data;

 

10) For aerodromes regularly used by international civil aviation, obstacle data shall be provided for Area 3 for obstacles that penetrate the relevant obstacle data collection surface extending a half-meter (0,5 m) above the horizontal plane passing through the nearest point on the aerodrome movement area;

 

11) For aerodromes regularly used by civil aviation, obstacle data shall be provided for Area 4 for all runways where precision approach Category II or III operations have been established;

 

12) Where additional obstacle data is collected to meet other aeronautical requirements, the obstacle data sets should be expanded to include this additional data;

 

13) Obstacle information is updated at least once in 6 years.

 

 

6. Aerodrome mapping data sets

 

1) Aerodrome mapping data sets shall contain the digital representation of aerodrome features;

 

2) Aerodrome features consist of attributes and geometries, which characterized as points, lines or polygons. Examples include runway thresholds, taxiway guidance lines and parking stand areas.

 

3) Aerodrome mapping data sets should be made available for aerodromes regularly used by international civil aviation.

 

7. Instrument flight procedure data sets

 

1) Instrument flight procedure data sets shall contain the digital representation of instrument flight procedure;

 

2) Instrument flight procedure data sets should be made available for aerodromes regularly used by international civil aviation.

Висотні перешкоди / High rise obstacles

Файли з інформацією про висотні перешкоди надаються відповідно до вимог пункту 10.1.3. Додатку 15 «Обслуговування аеронавігаційною інформацією» ІСАО.

 

Файли з інформацією про висотні перешкоди містять дані по штучно створених перешкодах на території України з відносною висотою вище 100 м, які потенційно можуть вплинути на аеронавігацію повітряних суден, зокрема за правилами візуальних польотів.

 

 

Вимоги до поверхонь збору даних про місцевість і перешкоди містяться в Додатку 8 до документа PANS-AIM (Doc 10066).

Вимоги, що стосуються визначення та опублікування (точність польової зйомки і цілісність даних) місцезнаходження (широта і довгота) і перевищень/відносних висот перешкод в районі 1 в Додатку 1 PANS-AIM (Doc 10066).

 

Інформація про перешкоди надається виключно для інформаційних цілей.

Інформація про перешкоди знаходиться в стані наповнення і не являється повною.

Інформація не призначена для операційного використання, у тому числі із використанням програмних засобів.

 

В аеронавігаційних цілях інформація про висотні перешкоди публікується у Збірнику аеронавігаційної інформації України ENR 5.4.

 

Для отримання електронних даних про місцевість та перешкоди для операційного використання слід звертатися до спеціалізованих топографо-геодезичних установ та САІ Украероруху.

 

Скачати дані в архіві можна за посиланням   HighRiseObstacles

Files with high rise obstacles information are provided in accordance with requirements of paragraph 10.1.3 Annex 15 «Aeronautical information services» ICAO.

 

Documents with information on altitude obstacles contain data of artificially created obstacles in Ukraine with height above 100 m, which may cause an impact on air navigation, in particular on the visual flights.

 

Requirements for terrain and obstacle data collection surfaces are contained in the PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 8.

Specifications concerning the determination and reporting (accuracy of fieldwork and data integrity) of positions (latitude and longitude) and elevations/heights for obstacles in Area 1 are given in Appendix 1 to Doc 10066 «Procedures for air navigation services. Aeronautical Information Management».

 

Obstacles information provided for informational goals.

Obstacles information is in process of collection and it is not complete.

Information not intended for operational use including using software.

 

Altitude obstacles information published in the AIP ENR 5.4 for aeronautical purposes.

 

In order to receive electronic terrain and obstacle data for operational use contact the specialized topographical and geodetic organization and AIS of Ukraine.

 

Data could be downloaded to the archive by link   HighRiseObstacles