Загальні вимоги до аеронавігаційної інформації / General requirements for aeronautical information

Загальні вимоги щодо аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації передбачають забезпечення підтримки виконання польотів при використанні нових, гнучких процедур щодо повітряного простору України.

 1. Загальні вимоги до аеронавігаційної інформації / General requirements for aeronautical information

  Загальні вимоги щодо аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації передбачають забезпечення підтримки виконання польотів при використанні нових, гнучких процедур щодо повітряного простору України.

  1. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація мають бути однаковими і послідовними на всіх етапах проходження інформації від отримання з різних джерел до розповсюдження.

  2. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація затверджуються Державіаслужбою та публікуються Службою аеронавігаційної інформації (CAI) з чітким посиланням на те, що вони опубліковані за рішенням Державіаслужби.

  3. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація надаються своєчасно, точно, повно, в стандартизованих форматах, що дозволяє забезпечити їх автоматизовану обробку, збереження та пошук.

  4. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація повинні регулярно оновлюватися.

  5. Написання географічних назв на аеронавігаційних картах виконуються латиницею відповідно до української транслітерації, встановленої законодавством України.

  6. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація публікуються у вигляді продуктів аеронавігаційної інформації.

  7. Аеронавігаційні дані й аеронавігаційна інформація, що отримані від служб аеронавігаційної інформації інших держав, при розповсюдженні супроводжуються чітким посиланням на те, що вони опубліковані із санкції держави, від якої отримані.

  8. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація, що отримані з інших доступних джерел, за можливості, перевіряються перед розповсюдженням. Якщо така перевірка не проводилась, про це чітко зазначається при розповсюдженні.

  9. Скорочення ІСAO використовується у всіх випадках, коли його застосування виправдане і коли воно полегшує сприйняття аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації, що розповсюджуються.

  10. Надання аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації користувачам повітряного простору України здійснюється з урахуванням вимог законодавства про захист інформації та за допомогою таких видів електронного зв’язку:

  телефонний зв’язок;
  факсимільний зв’язок;
  авіаційний фіксований зв’язок;
  канал мережі Інтернет.

   

  General requirements for aeronautical data and aeronautical information designated to provide support for flight operations with a help of using new flexible procedures in Ukrainian airspace.

  1. Aeronautical data and aeronautical information shall be identical and sequential on all phases of transition of information from origination from different sources to distribution.

  2. Aeronautical data and aeronautical information are approved by the State Aviation Administration of Ukraine and published by Aeronautical information service of Ukraine (AIS of Ukraine) with clear reference to the fact that they  published by the decision of the State Aviation Administration of Ukraine.3. Aeronautical data and aeronautical information provided in a timely, accurate, complete manner in standardized formats enabling their automated processing, storage and search.4. Aeronautical data and aeronautical information shall be regularly updated.

  5. Geographical names on aeronautical charts are written in Latin in accordance with the Ukrainian transliteration established by the Ukrainian legislation.

  6. Aeronautical data and aeronautical information published as aeronautical information products.

  7. Aeronautical data and aeronautical information received from AIS of other states accompanied by clear reference that they published with authorization state from which they received.

   

  8. Aeronautical data and aeronautical information received from other available source shall be verified before distribution, if possible. If such verify hasn’t been carried out this shall be clearly indicated in the distribution.

   

  9. The ICAO abbreviations used in all cases where its application is justified and when it facilitates the perception of aeronautical data and aeronautical information distributed.

  10. Providing aeronautical data and aeronautical information to users of Ukrainian airspace is carried out taking into account the requirements of the legislation on information protection and by means of the following types of electronic communications:phone;facsimile (telefax);aviation fixed connection (aviation fixed telecommunication network);Internet.