Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища – одна із стратегічних цілей Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Охорона навколишнього середовища (ОНС), раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

Метою забезпечення екологічної безпеки цивільної авіації по суті є мінімізація шкідливих наслідків її діяльності шляхом дотримання рівноваги між нанесеною природному середовищу шкодою внаслідок здійснення авіаційної діяльності та можливостями природного середовища у самовідновленні.

Україна підтримує та прагне до забезпечення 3 основних екологічних цілей  ІCАО:

обмеження або зменшення кількості людей, що страждають від значного шуму, спричиненого авіаційною діяльністю;

обмеження або зменшення впливу авіаційних емісії на якість місцевого повітря;

обмеження або зменшення впливу авіаційної емісії парникових газів на глобальний клімат.

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища в галузі цивільної авіації є:

забезпечення збалансованого підходу, що дозволить отримати максимальні екологічні вигоди найбільш економічно-вигідним способом з дотриманням високого рівня безпеки польотів

нормування впливу цивільної авіації на навколишнє природне середовище;

гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища;

дослідження використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, впровадження новітніх технологій в галузі цивільної авіації;

запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

гарантування безпеки польотів та екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей;

пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;