Запобігання корупції

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Відділ) є самостійним та функціонально незалежним структурним підрозділом Державної авіаційної служби України, діяльність якого спрямована на організацію та здійснення заходів із  запобігання та виявлення корупції у Державіаслужбі, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Відділ безпосередньо підпорядковується Голові Державіаслужби. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України та Державіаслужби, Наказом  Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за  № 914/36536 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», Положенням про відділ з питань запобігання та виявлення корупції Державіаслужби, затвердженим Головою Державіаслужби 12 серпня 2021 року, довідковим документом (звідні положення) Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) від 2019 року «Конфлікти інтересів в цивільній авіації», міжнародним стандартом ІSO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги».

Завдання та функції відділу з питань запобігання та виявлення корупції

До основних завдань відділу з питань запобігання та виявлення корупції  Державіаслужби відповідно до ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», підпункту 79 пункту 4 та підпункту 1 пункту 5 Положення про Державну авіаційну службу України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України  від 08 жовтня 2014 року №520, Типового Положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 року за  № 914/36536  та Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим Головою Державіаслужби 12 серпня 2021 року належать:

 • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
 • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державіаслужби, підготовки заходів щодо ïx усунення, внесення відповідних пропозицій Голові Державіаслужби;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови Державіаслужби та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • перевірка факту подання декларацій cyб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
 • розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;
 • здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;
 • інформування Голови Державіаслужби, Національного агентства a6o інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання i протидії корупції

 

Положення про Відділ серпень 2021

Якщо Вам стало відомо про один або декілька фактів порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) особами Державної авіаційної служби України, а саме:

 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-4648-52 Закону;
 • порушення вимог організації роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.
 • або будь-які інші порушення Закону, просимо звертатись через внутрішні канали:
  •  anticor@avia.gov.ua – захищена електронна поштова скринька;

При наданні інформації бажано назвати своє прізвище, ім’я, по батькові (найменування підприємства, установи, організації, суб’єкта господарювання), контактний телефон, місце проживання/реєстрації, а також прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника структурного підрозділу Держаної авіаційної служби України, з яким пов’язана подія, дата, місце і суть події, конкретні обставини, зауваження, прохання чи вимоги.

 

З метою оперативного реагування на надану інформацію та забезпечення зворотного зв’язку просимо залишити контактні дані.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Державіаслужби як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Звертаємо увагу на те, що Державіаслужба забезпечує конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Важливо!

Викривач може подати повідомлення як із зазначенням авторства, так і анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Порядок розгляду повідомлень в Державіаслужбі:

Викривач подав повідомлення із зазначенням авторства

Викривач подав повідомлення без зазначення авторства (анонімно)

 • якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції Державіаслужби– про це інформується викривач у 3-денний строк
 • якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – Державіаслужба упродовж 24 год письмово повідомляє спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)
 • якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника Державіаслужби – повідомлення у 3-денний строк без попередньої перевірки надсилається до НАЗК
 • попередня перевірка викладеної у зверненні інформації – до 10 робочих днів, про її результати викривача інформують у 3-денний строк

після попередньої перевірки приймається рішення про:

 • призначення проведення перевірки або розслідування – до 30 (45) днів
 • передачу упродовж 24 год матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення
 • передачу упродовж 24 год матеріалів до органу дізнання у разі виявлення ознак кримінального проступку
 • закриття провадження у разі не підтвердження фактів
 • перевірка викладеної у повідомленні інформації – 15 (30) днів

у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації керівник Державіаслужби вживає заходів щодо:

 • припинення порушення
 • усунення наслідків
 • притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності
 • письмового повідомлення упродовж 24 год спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

після проведення перевірки або розслідування керівник приймає рішення про:

 • усунення порушення
 • здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та інтересів
 • притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності
 • передачу упродовж 24 год матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення
 • письмове повідомлення упродовж 24 год спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

у разі не підтвердження викладеної у повідомленні інформації – розгляд припиняється

 • інформування викривача про кінцеві результати розгляду повідомлення

ПРАВА ТА ГАНТІЇ ЗАХИСТУ ВИКРИВАЧІВ

Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Викривач має наступні права: 

 • бути повідомленим про його права та обов’язки; 
 • на отримання інформації про стан та результати розгляду; 
 • подавати докази, давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати; 
 • на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;
 • на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката та судовий збір;
 • на конфіденційність та анонімність;
 • на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла у разі загрози життю і здоров’ю або на відмову від таких заходів; 
 • на винагороду;
 • на отримання психологічної допомоги;  
 • на звільнення від юридичної відповідальності у визначених випадках.

Викривач має наступні гарантії:

Захист трудових прав викривача

Заборона звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку  з повідомленням про корупцію.

Виплата заробітку за час вимушеного прогулу та грошових компенсацій за порушення його трудових прав

Викривач може звернутися за захистом своїх прав до:

Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

Для забезпечення захисту від застосування негативних заходів впливу з боку керівника

Національного агентства з питань запобігання корупції

Для забезпечення правового та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових та інших прав викривача і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав, у зв’язку з такими повідомленнями

Правоохоронних органів

Для захисту життя, житла, здоров’я та майна

Центрів безоплатної правової допомоги

Для отримання безоплатної вторинної правової допомоги

Суду

Для захисту своїх прав і свобод

Відповідальна особа за реалізацію повноважень із захисту викривачів у Державіаслужбі

ПІБ

Посада

телефон

e-mail

ПОТАПЕНКО

Олександр

Васильович

Начальник відділу з питань запобігання

та виявлення корупції

(044) – 351-52-94

Oleksandr.Potapenko@avia.gov.ua

СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

01103, м. Київ, 

бул. Дружби

 народів, 28

E-MAIL: 

anticor_reports@nazk.gov.ua

САЙТ: 

https://nazk.gov.ua

ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПРОКУРОРА.

Спеціалізована 

антикорупційна 

прокуратура (САП)

01011, м. Київ, 

вул. Різницька, 13/15

E-MAIL: 

korrupcia.centr@gp.gov.ua 

САЙТ:

 https://www.gp.gov.ua/ua/index.html

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

03035, м. Київ, 

вул. Василя

 Сурикова, 3  

E-MAIL:

 info@nabu.gov.ua

САЙТ:

https://nabu.gov.ua

Національна поліція 

України

01601, м. Київ,

 вул. Академіка 

Богомольця, 10  

E-MAIL:

pg.npu@police.gov.ua

САЙТ:

https://mvs.gov.ua/uk/contacts/national-police-ukraine

Прізвище, ім’я, по батьковіПосадаE-mail

Потапенко Олександр Васильович

Начальник відділу Oleksandr.Potapenko@avia.gov.ua

Матвєєв Євгеній Анатолійович

Головний спеціалістYevhenii.Matveiev@avia.gov.ua

Шіошвілі Світлана Володимирівна

головний спеціаліст Svitlana.Shioshvili@avia.gov.ua

Особистий прийом громадян та працівників
Державіаслужби з питань, що належить до компетенції відділу з питань
запобігання та виявлення корупції, проводиться щодня, крім вихідних і
святкових днів, з 9.00 до 12.45 та з 13.30 до 18.00, у п’ятницю і передсвяткові
дні – до 16.45

Роз’яснення НАЗК від 28 .02.2022 №2 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану

Роз’яснення НАЗК від 07.03.2022 №4 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок)

Роз’яснення НАЗК від 01.06.2022 №8 щодо гарантії захисту трудових прав викривача

Роз’яснення НАЗК від 13.06.2022 №11 щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з окремих питань оплати праці

Роз’яснення НАЗК від 05.12.2022 №14 щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану

Інфографіка щодо декларування в умовах воєнного стану

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.  

Конфлікт інтересів є складовою корупції, а також більшості корупційних, у тому числі кримінальних правопорушень.

Таким чином, запровадження ефективних систем запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та їх належне застосування є важливим заходом запобігання корупції в цілому та корупційним правопорушенням зокрема.

Метою методичних рекомендацій є формування єдиного підходу до розуміння правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції як невід’ємної складової запобігання вчиненню корупційних правопорушень.

Методичні рекомендації розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції у рубриці «База знань» у розділі «Конфлікт інтересів» або за посиланням

Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (113 500 грн. у 2021 році), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК). Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному вебсайті НАЗК.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають суб’єкти декларування: 

- які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б»);

- які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 513 Закону.

Інші суб’єкти декларування повідомлення про суттєві зміни у майновому стані не подають.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подаються виключно в електронній формі, його паперова копія не подається.

Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування не подаються.

Для цього необхідно увійти в свій електронний кабінет у Реєстрі декларацій з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та здійснити такі кроки:

- обрати «Нове повідомлення про суттєві зміни в майновому стані»; 

- ознайомитися з правилами заповнення; 

- перейти до заповнення форми та внести всю необхідну інформацію; 

- натиснути на кнопку «Подати документ». 

Повідомлення про дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), подавати не потрібно.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування. 

Подання інформації про суттєві зміни в майновому стані не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені статтею 46 Закону. 

Також наголошуємо, що подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані декларанту, якщо його член сім’ї отримав такий дохід, придбав майно або здійснив такий видаток не потрібно. 

Інформацію, включену в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, треба буде також відобразити в декларації за відповідний період.

Детальні роз’яснення розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції у рубриці «База знань» у розділі «Декларування» або за посиланням.

Держава заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» усно та письмово, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, шляхом звернення до засобів масової інформації, журналістів, громадських об’єднань, професійних спілок.

Державна авіаційна служба України забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону шляхом:

1) впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;

2) надання працівникам Державіаслужби, методичної та консультаційної допомоги щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

3) визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення;

4) обов’язкового створення та забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Практичний посібник щодо роботи з викривачами

Детальні роз’яснення щодо викривачів корупції розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції у рубриці «База знань» або за посиланням.

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією , за вчинення яких особу може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності

Перелік адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, які закріплено в Кодексі України про адміністративні правопорушення

Перелік кримінальних корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, закріплених у Кримінальному кодексі України

 

Детальні роз’яснення щодо гарантій захисту трудових прав викривачів розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції у рубриці «База знань» або за посиланням.

Зміцнення доброчесності та зниження рівня корупції – важливі елементи належного врядування і демократії, засновані на принципі верховенства права. Корупція послаблює довіру громадян до системи державного управління.

На сучасному етапі розвитку державної служби України доброчесність має бути сутнісною ознакою публічної діяльності. 

Чим вище розвинуто у державного службовця почуття особистої та службової гідності , тим більше він дорожить своєю професійною честю, тим більш значуща його соціальна цінність для суспільства.

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції з метою ознайомлення співробітників Державної авіаційної служби України з інформацією про поняття доброчесності - одного із принципів державної служби – в контексті боротьби із корупцією,  про правила доброчесності державних службовців тощо підготовлено презентаційні матеріали на тему «Доброчесність як необхідна морально-етична складова діяльності державного службовця».

Правила етичної поведінки, доброчесність як невід’ємна складова службової діяльності, презентація 2023 року

Кожен співробітник Державної авіаційної служби України зобов’язаний неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть розглядатись як підстава підозрювати його в корупції.

Детальні роз’яснення щодо обмеження щодо отримання подарунків розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції у рубриці «База знань» або за посиланням.

Внесено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Наказом НАДС від 28 квітня 2021 року № 72-21 внесено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого

Детальніше »

Наказом НАЗК від 23.07.2021р. № 450/21 затвердили Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Наказ набирає чинності з 01 грудня 2021 року. Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі

Детальніше »

Наказом НАЗК від 23.07.2021р. № 449/21 затвердили форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також – Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Наказ набирає чинності з 01 грудня 2021 року, тобто за новими правилами декларацію держслужбовці, посадовці органів місцевого самоврядування та прирівняні

Детальніше »

Повідом про КОЛАБОРАНТА

У випадку якщо Вам стали відомі факти/дані (такими даними, зокрема, можуть бути: дані про особу – колаборанта (ПІБ, посада), її місцезнаходження чи перебування, рід занять, контактний номер телефону, профілі у соціальних мережах тощо; опис фактів, що свідчать про сприяння ворогу; посилання на джерела, в яких зафіксовано такі факти; наявні докази (переписка, фото, відео тощо) щодо колабораційної діяльності серед працівників Державної авіаційної служби України, просимо Вас заповнити дану форму https://forms.gle/NVSWpB4KKAjZuYyE9

Звертаємо Вашу увагу, що у разі виникнення запитань, з приводу запобігання колабораційної діяльності, просимо звертатися до відповідальної особи з питань виявлення фактів колабораційної діяльності в Державній авіаційній службі України. Звертаємо Вашу увагу, що у разі виникнення запитань з приводу запобігання колабораційної діяльності, просимо звертатися до відділу з питань запобігання та виявлення корупції на електронну пошту anticor@avia.gov.ua

ФОРМА повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Державній авіаційній службі України

Якщо Вам стали відомі факти факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Державіаслужби, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про виявлені факти.

Для надання можливості розпочати перевірку повідомлення повинно мати такі реквізити:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України “Про запобігання корупції”, яка може бути перевірена;
 • прізвище, ім’я, по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Водночас, відсутність контактних даних унеможливлює отримання додаткової інформації від автора повідомлення, необхідність в якій може виникнути в ході розгляду повідомлення.

АНКЕТА

анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків  у діяльності Державної авіаційної служби України

ПРОПОЗИЦІЇ З ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

З метою забезпечення всебічності та об’єктивності оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної авіаційної служби України запрошуємо долучитись до цієї роботи представників громадськості та експертів, які мають досвід, знання та вміння ідентифікації корупційних ризиків шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Державної авіаційної служби України в частині виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

ВІДГУК ЩОДО ЗВІТУ ВІДДІЛУ

АНКЕТА

ПОДАТИ ЗАПИТ на проведення інформаційних або навчальних заходів

Дякуємо Вам за сповіщення