Спеціальний сектор

Завідувач сектору

Деменко Володимир Петрович

Робочий: 351-52-34
E-mail: demenko@avia.gov.ua
Кімната: 1107

«Функції та завдання спеціального сектору (ORG. MWCP) Державіаслужби відповідно до пункту 39 розділу 4 та пункту 3 розділу 5 викладеного у Положенні про Державіаслужбу полягає в наступному:

організація виконання заходів у сфері цивільного захисту в Державіаслужбі, спрямованих на захист працівників, майна від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення сталого функціонування Державіаслужби в умовах надзвичайної ситуації і в особливий період;

забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, заходів у сфері цивільного захисту  в Державіаслужбі;

організація забезпечення працівників Державіаслужби засобами індивідуального захисту органів дихання;

забезпечення розміщення інформації (наочної агітації) про заходи безпеки та відповідну поведінку працівників у разі виникнення аварії в будинку, де розміщується Державіаслужба;

організація створення і забезпечення системи оповіщення з питань цивільного захисту;

здійснення планування та забезпечення контролю за підготовкою та проведенням під час виникнення надзвичайних ситуацій заходів з евакуації працівників та майна Державіаслужби;

організація та забезпечення проведення з працівниками навчання за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, а також інструктажів з питань цивільного захисту;

розробка проектів наказів Голови Державіаслужби щодо організації та реалізації заходів цивільного захисту;

розробка плану реагування на надзвичайні ситуації Державіаслужби;

розробка плану цивільного захисту Державіаслужби;

організація розроблення проекту плану основних заходів цивільного захисту Державіаслужби на рік;

організація та контроль проходження визначеними посадовими особами Державіаслужби навчання з питань цивільного захисту;

підготовка звітних документів з питань цивільного захисту;

організація та контроль утримання у справному стані засобів цивільного захисту, недопущення їх використання не за призначенням;

забезпечення своєчасного інформування відповідних органів та підрозділів цивільного захисту про стан та виконання заходів цивільного захисту в Державіаслужбі;

розроблення заходів забезпечення цивільного захисту, впровадження досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання;

розроблення інструкцій та проектів наказів з питань цивільного захисту, здійснення постійного контролю за їх виконанням;

забезпечення виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами.

участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організація виконання Державіаслужбою законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організація інформаційного, методологічного та методичного забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організація планування, розроблення і проведення заходів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, у томі числі з переведення підприємств цивільної авіації на роботу в умовах особливого періоду та здійснення контролю за їх виконанням;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів;

координація розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вжиття заходів із забезпечення їх виконання;

організація роботи з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

подання пропозицій щодо встановлення мобілізаційних завдань підприємствам цивільної авіації, а також організація їх доведення до виконавців;

участь в укладенні договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами цивільної авіації;

вживає заходів до виконання підприємствами цивільної авіації мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

подання пропозицій щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам цивільної авіації у разі ліквідації (реорганізації) підприємств;

здійснення контролю за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах цивільної авіації;

подання пропозицій щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

контроль здійснення підприємствами цивільної авіації заходів з мобілізації з метою підготовки їх до сталого функціонування в умовах особливого періоду;

перевірка стану мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств цивільної авіації;

організація роботи, пов’язаної з визначенням можливості задоволення потреб збройних сил та національної економіки в особливий період;

організація роботи з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечення подання відповідної звітності, подання пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

забезпечення подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

підготовка та доведення іншим структурним підрозділам Державіаслужби вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Спеціального сектору та працівників мобілізаційних органів (окремих працівників з питань мобілізаційної роботи) підприємств цивільної авіації, у тому числі шляхом проведення військово-економічних мобілізаційних навчань і тренувань;

розроблення пропозицій щодо організації взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

доведення інформації до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до їх компетенції, про характер мобілізаційних завдань (замовлень) встановлених Державіаслужбою для підприємств, установ і організацій, які знаходяться на їх території;

забезпечення додержання режиму секретності в Державіаслужбі під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

організація та ведення діловодства (для службового користування) з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також діловодства щодо документів та видань не мобілізаційного характеру;

подання звітних документів згідно з Табелем термінових донесень;

організація планування, розроблення і проведення заходів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, у томі числі з переведення підприємств цивільної авіації на роботу в умовах особливого періоду та здійснення контролю за їх виконанням.

 

Спеціальний сектор  під час здійснення своєї діяльності керується:

Кодексом цивільного захисту України;

Законом України Про оборону України;

Законом України Про загальний військовий обов’язок і військову службу;

Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

Законом України Про державний матеріальний резерв;

Законом України Про функціонування єдиної транспортної системи;

Законом України Про правовий режим надзвичайного стану;

Законом України Про правовий режим воєнного стану;

постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту »;

постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;

 постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»;

постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»;

постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368 «Про затвердження Порядку  класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями»;

постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю»;

постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р.                  № 443  «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту»

постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій»;

постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1043-0039 «Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період»;

постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06  лютого 2019 року № 74;

постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2009 року № 466 «Про затвердження Положення про технічне прикриття та відбудову найважливіших об’єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період»;

постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року № 586 «Про затвердження Порядку укладення договорів (контрактів) на виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень)», зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 801;

постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.98 року № 100-03 «Про Особливості формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву», зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року № 780;

постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12;

постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року № 796 «Про затвердження Порядку перевірок стану та оцінки мобілізаційної готовності національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, адміністративно-територіальних одиниць України»;

постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 690 «Деякі питання військово-транспортного обов’язку»;

наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України              від 11.12.2001 року № 305-дск «Про затвердження Методичних рекомендацій про порядок формування, розміщення та виконання завдань (замовлень) з накопичення матеріальних цінностей у мобілізаційному резерві міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями України», зі змінами внесеними наказом МЕРТУ від 27.03.17 № 8-дск;

наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України              від 10 серпня 1999 року № 11 т «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення військово-економічних мобілізаційних навчань і тренувань в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування»;

наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України              від 12 січня 2009 року № 5-дск «Про затвердження Типової форми договору (контракту) на виконання мобілізаційного завдання (замовлення)»;

наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України              від 19 лютого 2009 року № 125-дск «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо укладення договорів (контрактів) на виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень)».