Звіт про результати публічного обговорення проєкту наказу Державіаслужби «Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року № 686» (далі – проєкт наказу), яке відбулося 26 грудня 2019 року

Присутні:

представники Державіаслужби:

Коршук С. – в.о. першого заступника Голови Державіаслужби, Шевчук І. – заступник директора департаменту – начальник управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва, Рекеда О. – заступник начальника управління – начальник відділу організації та контролю авіаційних перевезень; Котова С. – начальник відділу ліцензування, сертифікації та регулювання перевезень небезпечних вантажів; Коновалюк Г. – головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи юридичного управління;

Бруснік М. – фахівець з розкладу ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП»;

Волобоєв О. – радник з розвитку авіаліній ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів»;

Весельський Р. – заступник директора з якості ТОВ «Меридіан Авіа Агро»;

Іванов Б. – заступник директора з наземного забезпечення ТОВ «Максімус Еірлайнс»;

Красножон Я. – генеральний директор ТзОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна»;

Кулина К. – фахівець управління супроводження ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій»;

Максимов М. – в.о. начальника управління супроводження ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій»;

Рудіч І. – менеджер ТОВ «Авіакомпанія «Меридіан»;

Щербина М. – виконавчий директор ГС «УАТА».

 

Пропозиції Державіаслужби до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», викладені у проекті наказу Державіаслужби «Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року № 686» Пропозиції зацікавлених сторін Позиція Державіаслужби
Пропозиції ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів»
  З преамбули проєкту наказу вилучити посилання на статтю 95 Повітряного кодексу України, з пункту 1.1 Авіаційних правил вилучити слова «…та іноземним…», з додатка 2 вилучити текст англійською мовою.

 

Враховано частково. Відсутні підстави для виключення посилання на статтю 95 Повітряного кодексу у преамбулі наказу, а також для вилучення слів «…та іноземним…» з пункту 1.1 Авіаційних правил.

Пропозиції щодо англійської мови у додатку 2 будуть враховані:

абзац третій пункту 1.2 доповнити словами та знаками «(український авіаперевізник подає заяву українською мовою, іноземний – українською або англійською)»

  В абзаці першому пункту 1.9 Авіаційних правил:

після слів «заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання авіаційних перевезень в інших державах,»  доповнити словами «заяви щодо збільшення обсягу права на експлуатацію повітряної лінії для для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, щодо якої міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, не передбачені обмеження щодо частоти перевезень та/або кількості призначених авіаперевізників»

Враховано. Крім того, Державіаслужбою запропоновано:

в абзаці першому пункту 1.9 Авіаційних правил:

у фразі «заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання авіаційних перевезень в інших державах» слово «авіаційних» замінити словом «повітряних»;

 

1)      у розділі ІІ:

в абзаці першому пункту 2.4 цифру «12» замінити цифрою «6»

 

Залишити пункт 2.4 проєкту наказу в чинній редакції Авіаційних правил.

 

 

Пропозицію не враховано

 

 

 

  Перший абзац пункту 2.7 Порядку доповнити словами «…за винятком рейсів до курортних місць». Доповнити пункт 2.7 Порядку другим абзацом такого змісту: «Таке право надається для виконання перевезень повітряним суднами, ємність яких перевищує пятнадцять (15) пасажирських крісел». Враховано частково. Для цього Державіаслужбою запропоновано внести наступні зміни до пункту 2.5 Авіаційних правил:

абзац четвертий доповнити словами: «, за виключенням повітряних перевезень до 19 пасажирів включно»;

в абзаці п’ятому слово «авіаційних» замінити словом «повітряних»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання авіаційних перевезень в інших державах не надається у разі виконання авіаперевізником авіаційних перевезень у якості орендодавця на підставі договорів «сухого» або «мокрого» лізингу ПС.»

  Пункт 2.9 Порядку викласти в такій редакції: «Заява на отримання права на експлуатацію повітряної лінії подається до Державіаслужби за формою, наведеною в Додатку 2. Заява щодо зміни обсягу права на експлуатацію повітряної лінії подається в довільній формі».
  Перше речення абзацу другого пункту 2.10 Порядку викласти в редакції «Перелік курортних місць з подальшими змінами до нього затверджується наказами Державіаслужби та розміщується на офіційному вебсайті в день затвердження.». Друге речення абзацу другого пункту 2.10 доповнити словами: «… та строку дії права». Доповнити пункт 2.10 третім абзацом у такій редакції: «Вилучення Державіаслужбою аеропорту з переліку курортних місць може здійсненюватися не пізніше ніж за два місяці до початку наступного сезону ІАТА, при цьому вже надані права щодо виконання рейсів до нього вважаються такими, що, згідно з пунктом 2.7. цього розділу діють до закінчення періоду ІАТА, в якому здійснено вилучення.»
  У пункті 2.11 Порядку вилучити фразу «крім документів, зазначених у пункті 2.9 цього розділу».
  Пункт 2.12 Порядку доповнити таким абзацом:

«З метою реалізації вищенаведених положень за запитом Державіаслужби відповідні авіаперевізники у встановлений в ньому строк повинні надати документи, що містять відомості про:

–      обсяг сплачених коштів до Державного бюджету за останні 12 місяців поспіль, що передували місяцю, в якому подана заява;

–      регулярність виконання рейсів за останні 6 місяців, що передували дню подачі заяви.»

у пункті 2.13:

абзац другий викласти у такій редакції:

«Комісія приймає вмотивоване рішення про обмеження права або відмову у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, якщо є підстави, передбачені частиною восьмою статті 94 Повітряного кодексу України.»;

абзац третій виключити. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім;

В останньому реченні пункту 2.13 Порядку слова «пунктами 2.9-2.11» замінити на «пунктами 2.10-2.11»
у розділі ІІІ:

в абзаці четвертому пункту 3.1 цифри «12» замінити цифрами «6»

Абзац четвертий пункту 3.1 Порядку залишити в чинній редакції Авіаційних правил. Пункт 3.1 Порядку доповнити сьомим абзацом у такій редакції:

«у разі вилучення Державіаслужбою відповідного аеропорту з переліку курортних місць відповідно до пункту 2.10 розділу ІІ цих Авіаційних правил

 

За результатами обговорення вирішено доопрацювати запропонований Державіаслужбою проєкт наказу з урахуванням наданих пропозицій та ознайомити учасників обговорення з його кінцевою редакцію.